Sommige oordelen over Tayammum

Een persoon in het ziekenhuis is niet bij machte om water voor wudu’ te gebruiken, dus verricht hij tayammum door zijn handen over het tapijt te strijken. Is zijn gebed geldig?

Een patïent moet wudu’ verrichten voor de gebeden als hij daartoe in staat is; maar in het geval hij er niet toe in staat is, dan zou hij stoffige aarde moeten gebruiken voor tayammum als dat er is; anders, kan hij het bed gebruiken, de vloer of iets anders waar wat stof op ligt. De Qur’an zegt: “Dus hou je aan je verplichting van Allah en vrees Hem zoveel als je kunt.” “Allah belast geen ziel boven haar vermogen.” (Islamitisch oordeel van een groep geleerden. p1/197)

Een persoon wiens hand gewond is en die geen water bij de wond mag laten komen, verricht tayammum vanwege zijn wond. Op een keer vergat hij het en verrichte het gebed zonder tayammum. Gedurende zijn gebed, dacht hij er aan en dus verichtte hij tayammum zonder zijn gebed te interrumperen. Wat is de status van zijn gebed, is het geldig of niet?

Als een deel van de wudu’ delen gewond is, en de wond kan niet gewassen of geveegd worden (want water maakt de wond slechter of vertraagt de genezing), dan is tayammum vereist. Als hij wudu’ zonder het wassen van de gewonde plek verricht, in plaats daarvan, en zich dan herinnert gedurende het gebed dat hij geen tayammum heeft gedaan, dan is hij verplicht om tayammum te verrichten en het gebed te herhalen, omdat het gedeelte dat hij verrichtte voordat hij tayammum deed, niet geldig was. Het rein zijn is een noodzakelijke voorwaarde bij het gebed en het uitsluiten van een of meerdere delen die gewassen moeten worden tijdens de wudu’ maakt de hele wudu’ ongeldig. “Het bewijs hiervan is de instructie die de Profeet van Allah r gaf aan de man die zijn wudu gedaan had en een plek onaangeraakt door het water liet ter grootte van een “dirham”, de opdracht om zijn wudu te herhalen.” Omdat het onmogelijk is gebleken om die plek met water te wassen of te vegen, is het verplicht om tayammum te doen. De Qur’an zegt: “ En als jullie ziek zijn of op reis, of als iemand van jullie terugkomt van het toilet, of als jullie gemeenschap hebben gehad met de vrouwen en jullie vervolgens geen water kunnen vinden, verricht dan Tayammum met schone aarde en veeg hiermee over jullie gezichten en handen. Waarlijk, Allah is Meest Vergevingsgezind, Meest Genadeschenkend.” (surah 4 Al-Nisa: aya 43)

Ibn Abbas verhaalde dat: “De Profeet( s ) zei over de man wiens hoofd zwaar gewond was: hij had zijn lichaam kunnen wassen behalve zijn hoofd dat gewond was. In de versie van Abu Daud, die hij overleverde aan Jaber, dat de Profeet van Allah( s )zei: het zou genoeg voor hem zijn geweest om tayammum te verrichten. Dus, moet hij het opnieuw doen.” (p1/197)

Vegen over spalken en verbanden

Spalken, verbanden en dergelijke, daar moet over geveegd worden met water. Jabir said: “We gingen op reis. Een van ons was geraakt met een steen die zijn hoofd verwond had en toen had hij een natte droom. Hij vroeg zijn metgezellen of het hem toegestaan zou zijn om Tayammum te verrichten. Zij zeiden: We denken niet dat het toegestaan is dat je aarde kunt gebruiken als er water voorhanden is, dus nam hij een bad en stierf. Toen we terug kwamen bij de Boodschapper van Allah ( s ) werd hem het verhaal verteld . Hij zei: ‘Ze hebben hem gedood, moge Allah hen doden! Waarom vroegen ze het niet als ze het niet wisten? Informeren ergens naar is de genezing voor onwetendheid. Het was genoeg geweest voor hem om Tayammum te verrichten, of zijn wond te verbinden en over het verband te vegen en de rest van zijn lichaam te baden.” (Abu Daud Ibn Majah en Darqutni)

Vegen over spalken en verbanden is verplicht bij het verrichten van wudu’ of ghusl in plaats van het wassen of vegen over de geïnfecteerde plek. Als iemand een breuk heeft en wudu’ wil verrichten of ghusl, dan moet hij alle wudu’ delen, of het lichaam, wassen. Als hij schade vreest als hij de beschadigde plek wast, zoals een verergering van de ziekte of pijn of het vertragen van de genezing, dan zal hij over moeten gaan tot het vegen van de plek met water. Als ook het vegen met water erover schadelijk kan zijn, dan gaat hij naar de volgende fase en verbindt de beschadigde plek en veegt dan over het verband. Het is niet vereist om wudu’of ghusl te doen voordat de spalk of verbanden worden aangebracht. Hij blijft doorgaan met erover te vegen zolang de plek beschadigd is. Als de wond echter geneest, dan moet die plek weer gewassen worden met water.

Sommige oordelen m.b.t. vegen over spalken

  • QZijn er voorwaarden bij het vegen over spalken, Bijv. in het geval van extra vereisten ?
    AHet vegen over spalken moet gebeuren in overeenstemming met de vereisten daarvoor. De plek van wudu of pijn is niet de enige plek die met spalk of verbanden moet worden behandeld maar ook het omliggende gebeid, benodigd voor het vastzetten van de spalk, tape etc. (Fatawa over vegen over Khuffain, p. 26)
  • Zijn deze spalken en verbanden inclusief, gaas en ander verbind materiaal, etc?
    Ja, en sowieso is het vegen over spalken niet gelijk aan het vegen over schoenen, dus er zit geen tijdslimiet aan vast en het kan uitgevoerd worden zolang als nodig is. Spalken zijn anders dan schoenen en er kan zowel tijdens wudu’ als ghusl over gewreven worden (Fatawa over het vegen over Khuffain, p26)
  • Hoe worden de spalken gewreven? Zouden ze volledig gewreven moeten worden of slechts een deel ervan?
    Ja ze zouden bedekt moeten worden, omdat de vervanging dezelfde status heeft als het origineel. Dat houdt in dat zoals het hele deel zou moeten worden gewassen, zover moet de spalk ook worden gewreven. Waar het het wrijven over schoenen betreft, dit is slechts een concessie, en de Sunnah heeft beschreven dat het voldoende is om over een deel van de schoenen te wrijven. (Fatawa over vegen over Khuffain, p27)