Grote rituele wassing (Ghusl)

IDit betekent het wassen van het hele lichaam met water. Dit is noodzakelijk bij één van de onderstaande dingen:

 • Het uitstorten van zaad, vanwege de geslachtsgemeenschap, masturbatie, overpeinzingen, natte dromen of andere redenen. Dit is gebaseerd op de leiding uit de Qur’an : “En als jullie in staat van djanabah zijn, reinig dan jullie zelf.” (surah 5 Al-Maidah: aya 6)
 • De Profeet ( s ) heeft gezegd: “Ghusl (grote rituele wassing) is een verplichting na het uitstorten van zaad.” (Tirmidhi, Ibn Majah en Ahmad)
 • Seksuele gemeenschap, door de penis in de vulva te steken, zelfs als er geen zaadlozing plaatsvindt, in welk geval beide echtelieden een bad dienen te nemen (ghusl). De Profeet ( s ) heeft gezegd: “Als hij (de echtgenoot) tussen haar benen zit en bij haar naar binnen gaat, dan is ghusl (wassing) verplicht geworden,ongeacht of hij een zaadlozing heeft of niet.” (Muslim)
 • Na het stoppen van het bloeden als gevolg van mensturatie en bloedingen na de bevalling. De Qur’an zegt: “En zij vragen jou over de menstruatie. Zeg: “het is onrein, blijf daarom tijdens de menstruatie weg van de vrouwen, en benader hen niet voor geslachtsgemeenschap, totdat zij rein geworden zijn. En wanneer zij zichzelf hebben gereinigd, benader hen dan zoals Allah dat voor jullie heeft bepaald. Waarlijk, Allah houdt van degenen die veelvuldig berouw tonen en Hij houdt van degenen die zich zelf reinigen.” (srah 2 Al- Baqarah:aya 222)
 • Allah’s Boodschapper ( s ) heeft tegen Fatimah Bint Abi Hubaish gezegd: “Laat het gebed gedurende de dagen van de menstruatie, doe dan ghusl en verricht het gebed.” (Algemene overeenstemming)
 • Dood. Als een Moslim overlijdt, dan worden andere Moslims geacht hem/haar, te wassen. Umm ‘Atiyyah, moge Allah tevreden met haar zijn, verhaalde: “Allah’s Boodschapper ( s )kwam bij ons toen zijn dochter overleden was en zei: ‘Was haar drie, vijf of meer keren met water en sidr (lotusboom bladeren) als jullie denken dat dat nodig is en sprenkel kamfer of iets over haar aan het einde.’ Toen we klaar waren, informeerden we hem daarover en hij gaf ons het kleed dat om zijn middel zat en zei tegen ons dat we haar daarin moesten wikkelen.” (Algemene overeenstemming)
 • Als een ongelovige de Islam omarmt, zou hij een ritueel bad moeten nemen. Dit is gebaseerd op de hadith, overgeleverd door Qais ibn Assem: “Ik kwam bij de Profeet ( s ) om de Islam te omarmen, en dus beval hij me om een bad te nemen met water en and sidr.” (Abu Daud & Nasai)
 • Abu Hurairah levert over dat: “Toen Thumamah Al-Hanafi de Islam omarmde, zond de Profeet ( s ) hem naar Abu Talha’s boerderij en verzocht hem om een ritueel bad te nemen. Daar, nam hij een bad en verrichte twee rak’at, (gebed) waarop Allah’s Boodschapper zei: ‘Het geloof van jullie broeder is verbeterd.” (Ahmad)

Beschrijving van een compleet ritueel bad (Ghusl)

 • Men heeft (in zijn hart) de intentie om ghusl te vrrichten om zo de grote rituele onreinheden te verwijderen (Janabah, menstruatie of bloedingen na de bevalling) zonder deze intentie uit te spreken, omdat er niets is overgeleverd, dat bewijst dat de Profeet ( s ) de intentie uitsprak om ghusl, wudu’, gebed of enige ander vorm van aanbidding te verrichten. Buiten dat, Allah is Alwetend over datgene dat zich in de geest van de mens afspeelt. Dit is gebaseerd op de hadith van de Profeet, over geleverd door Omar, moge Allah tevreden met hem zijn: “Daden zijn gebaseerd op intentie. Ieder zal (de oogst) verkrijgen, van wat hij beoogde.” (Algemene overeenstemming)

 • Hij zegt: ‘Bismillah!’ (i.e. In de Naam van Allah). Dan wast hij zijn handen, dan zijn privé delen en verwijdert het vuil. A’ishah, moge Allah tevreden met haar zijn, leverde over: “Wanneer Allah’s Boodschapper ( s ) baadde vanwege seksuele gemeenschap, waste hij eerst zijn handen, dan goot hij water via zijn rechter hand op zijn linkerhand en waste zijn privé delen. Dan verrichte hij wudu’, zoals voor het gebed. Dan nam hij wat water (in zijn hand en deed dat op zijn hoofd) en stak zijn vingers in zijn haar en bewoog ze door de wortels van zijn haar. En als hij vond dat ze afdoende bevochtigd waren, dan goot hij drie handenvol over zijn hoofd en en vervolgens goot hij water over zijn lichaam en waste daarna zijn voeten.” (Muslim)

 • Vervolgens verricht men de complete wudu’ (zoals dat voor het gebed), behalve zijn voeten, wat hij kan uitstellen totdat hij eindigt met zijn bad. Dit is gebaseerd op de bovenstaande overlevering van A’ishah, moge Allah tevreden met haar zijn, waarin ze zegt: “Hij verrichte dan wudu’ zoals gedaan wordt voor het gebed.”

 • Hij giet drie handenvol op zijn hoofd en gaat met zijn vingers door zijn haar (en baard) zodat het water zijn schedel raakt. Maimounah, moge Allah tevreden met haar zijn, heeft overgeleverd: “Ik plaatste water voor de Profeet ( s ) om een bad te nemen. Hij schonk water over zijn handen en waste ze één of twee keer. Toen schonk hij water met zijn rechterhand op zijn linkerhand en waste zijn privé delen. Hij veegde met zijn hand over de aarde (en waste deze). Hij spoelde zijn mond en waste zijn neus door er water in te doen en dan uit te snuiten. Hij waste zijn gezicht en onderarmen, dan zijn hoofd drie keer. Hij goot water over zijn lichaam en ging toen weg van die plek en waste zijn voeten. Ik bracht hem een lap (handdoek), maar hij gaf het terug. Hij schudde (alleen) het water van zijn hand af.” (Algemene overeenstemming)

 • Een persoon zou water over zijn hele lichaam moeten gieten, en alles waar hij bij kan, wrijven, te beginnen met de rechterzijde en dan de linkerzijde. Hij zou er zorg voor moeten dragen dat het water in de oksels komt, de oren, de navel en in de uitsparingen van het vel, (zoals bij dikkere mensen het geval is waarvan de bovenste lagen vel/vlees, verhinderen dat er water bij die gedeelten van de huid kan komen, die verborgen liggen onder de vetkwabben van het lijf). A’ishah, moge Allah tevreden met haar zijn, leverde over: “Wanneer Allah’s Boodschapper ( s ) een bad nam vanwege seksuele gemeenschap, liet hij om een vat vragen en nam een handvol water eruit en waste eerst de rechterzijde van zijn hoofd, dan de linker en vervolgens nam hij een handvol (water) en goot het over zijn hoofd.” (Algemene overeenstemming)

Een afdoende Ghusl

 • Men zou het vuil moeten schoonmaken met water.
 • Hij heeft (in zijn hart) de intentie om de grote rituele onreinheid te verwijderen. (hadath) .
 • Giet water over zijn hele lichaam, of dompelt zichzelf onder, zodat het de oksels, oren, navel (en onder de vetkwabben) bereikt. De Profeet ( s ) zei tegen Umm Salamah, moge Allah tevreden zijn met haar, over ghusl: “Het is genoeg voor je, om drie handen vol water over je hoofd te gieten en dan water over jezelf heen te gieten en dan zul je gereinigd zijn.” (Muslim)


Gevallen waarin Ghusl is aangeraden

 • Vrijdag gebed: Abu Hurairah, moge Allah tevreden met hem zijn, leverder over: “De Profeet ( s ) zei, “Degene die een bad neemt en naar Al-Jumu’a (Vrijdag) gebed komt en dan bidt wat vastgesteld is voor hem, dan stil is tot de imam klaar is met de khutbah, en dan met hem bidt, zijn zonden (begaan) tussen die tijd en de volgende vrijdag zullen vergeven worden met een toevoeging van nog drie dagen.” (Muslim)
 • Het gebed van de twee feesten gebaseerd op de overlevering van Al-Fakeh ibn Saad dat: “De Profeet ( s ) was gewoon om ghusl te verrichten op Vrjdag, en voor de Fitr en Adha feesten.” (Ahmad Ibn Majah en Bazzar)
 • In de staat van Ihram voor Hajj of Umrah zijn. “Zaid ibn Thabit zag de Profeet ( s ) zijn kleren afleggen en een bad nemen om in Ihram te gaan.” (Tirmidhi, Darqutni, Baihaqi en Tabrani)
 • Het binnentreden van Mekka. “Iedere keer als Ibn Omar Mekka wilde binnentreden, dan sliep hij bij Dhu Tuwa tot de ochtend, nam ghusl en ging dan overdag naar Makkah. Hij zei dat de Profeet ( s )dat deed.” (Muslim)

Handelingen van aanbidding die niet gedaan kunnen worden als men in staat van Janabah is

 • Gebed (Salat): De Qur’an zegt: “O jullie die geloven, nader het gebed niet in staat van dronkenschap totdat jullie weten wat jullie zeggen, En (nader het gebed) niet in staat van (Janabah), behalve als jullie op reis zijn ……totdat jullie de grote wassing verricht hebben.” (surah 4 Al-Nisa: aya 43)

 • Het om het Heilige Huis (Ka’bah) in een cirkel lopen. (tawaaf doen) A’ishah, moge Allah tevreden met haar zijn, heeft gezegd: “Ik kwam naar Mekka tijdens mijn maandelijks periode, dus ik kon niet de tawaaf doen of tussen Safa en Marwah lopen. Ik klaagde hierover tegen Allah’s Boodschapper ( s ). Hij zei tegen mij: ‘Doe wat een pelgrim doet, behalve het doen van de tawaaf om het Heilige Huis tot je periode afgelopen is.” (Bukhari & Muslim)

 • Het aanraken of dragen van het Heilige Boek (De Qur’an), zoals aangegeven in de eerdere overlevering van Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr: “Dat de Profeet ( s ) een brief aan de Jemenieten schreef waarin deze regel stond : ‘Niemand mag de Qur’an aanraken behalve als hij rein is.” (Nasai, Darqutni en Baihaqi)

 • Het verblijven in de moskee. Allah’s Boodschapper( s )heeft gezegd : “Een moskee is verboden voor een vrouw gedurende haar maandelijkse periode en (voor zowel mannen als vrouwen) in een staat van Janabah.” (Ibn Majah & Tabrani)

Sommige overtredingen en vergissingen bij het rituele bad (Ghusl)

 • Een man kan het nemen van een bad na seksuele gemeenschap verwaarlozen, en zelfs tegen zijn vrouw zeggen dat zij alleen maar een bad hoeft te nemen als hij een zaadlozing heeft gehad. Maar in werkelijkheid moeten beiden de grote rituele wassing verrichten. Dit blijkt duidelijk uit de bovengenoemde hadith: “Als hij (de echtgenoot) tussen haar benen zit en bij haar naar binnen gaat, dan is ghusl verplicht, ongeacht of hij een zaadlozing heeft of niet.” (Muslim)
 • Een man kan gemeenschap hebben met zijn vrouw en de ghusl uitstellen tot vlak voor fajr, en dus slaapt hij zonder wudu’. Dit is in tegenstrijd met de Sunnah van de Profeet. Ammar ibn Yasser, moge Allah tevreden met hem zijn, heeft gezegd: “Allah’s Boodschapper( s ) heeft de persoon aangeraden die in een staat van Janabah verkeert om de wudu’ te verrichten (dezelfde als voor het gebed) in het geval dat hij wil eten, drinken of slapen.” (Ahmad & Tirmidhi)
 • Sommige mensen slapen in een staat van grote rituele onreinheid (janabah), en dan wordt hij wakker vlak voor zonsopgang en doet tayammum in plaats van ghusl, wat dan niet goed of afdoende is voor hem. Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, moge Allah’s genade met hem zijn, gaf duidelijk aan wat het correcte gedrag was in dergelijke gevallen, door tegen degene te zeggen die hierom kwam vragen: ‘Je moet ghusl verrichten en je reiniging completeren, dan het gebed verrichten; tayammum is niet toegestaan in jouw geval. Dat komt omdat een persoon die slaapt en een gebed vergeet, geacht wordt zich te haasten om het te verrichten, met alles wat er bij hoort, zodra hij wakker wordt of het zich herinnert. Allah’s Boodschapper ( s ) heeft gezegd: “Als iemand slaapt (zonder het gebed te verrichten) of het vergeet te verrichten, dan moet hij het doen, zodra hij het zich herinnert, dat is de enige boetedoening hiervoor.”
 • Het is algemeen bekend dat het gebed niet kan worden geaccepteerd zonder reiniging, wat gebaseerd is op de overlevering van de Profeet: “Een gebed is niet geldig zonder reiniging.”
 • Als men water heeft of vindt, dan moet hij dat gebruiken voor de reiniging; zoniet, dan kan hij tayammum verrichten voor het gebed. Allah zegt: “…..en jullie vervolgens geen water kunnen vinden, verricht dan tayammum met schone aarde en veeg hiermee over jullie gezichten en handen. Waarlijk, Allah is Meest vergevingsgezind, Meest Genadevol.” (Islamitisch oordeel van een groep geleerden. p1/199)
 • Sommige vrouwen die weer rein zijn, voordat de veertig dagen periode na het baren van het kind voorbij is, nemen geen bad (ghusl) en gaan wel weer bidden of vasten (in Ramadan). Hierover heeft, Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, moge Allahs genade met hem zijn, gezegd: Als een vrouw binnen de periode van veertig dagen, na de geboorte van een kind weer rein is , dan moet ze ghusl verrichten en het gebed, als ook het vasten in de maand Ramadan. Het is ook toegestaan voor haar echtgenoot om met haar naar bed te gaan, zoals unaniem is vastgesteld door de Moslim Geleerden. Er is geen limiet aan de minimum termijn van de postpartum periode. (Islamitisch oordeel van een groep geleerden. p1/225)
 • Sommige mannen gaan naar bed met hun vrouwen na het verstrijken van de menstruatie, maar voordat ze ghusl heeft gedaan. Sheikh Abdul Aziz ibn Baz zei hierover: Het praktiseren van seksuele gemeenschap met een echtgenote tijdens haar maandelijkse periode is verboden, Allah Verheven zij Hij zegt: “En zij vragen jou over de menstruatie. Zeg: Het is onrein, blijf daarom tijdens de menstruatie weg van de vrouwen en benader hen niet (voor de geslachtsgemeenschap) totdat zij rein geworden zijn (surah 2 Al-Baqarah: aya 222)
 • Als men een dergelijke daad doet, dan moet hij Allah om vergeving vragen en één of een halve dinar in liefdadigheid geven als berouw voor deze overtreding. Ahmad en andere samenstellers van de Sunan boeken leveren over, via de authoriteit of Ibn Abbas dat de Profeet r zei (over de persoon die met zijn vrouw naar bed gaat gedurende haar maandelijkse periode): “Laat hem een of een halve dinar doneren.’ Hij mag een van de twee doneren.”
 • Hij moet echter geen sex met haar hebben voordat ze gestopt is met bloeden en een bad heeft genomen. Dit is gebaseerd op het vers in de Qur’an: “………en benader hen niet (voor de geslachtsgemeenschap) totdat zij rein geworden zijn. En wanneer zij zichzelf hebben gereinigd, benader hen dan zoals Allah dat voor jullie heeft bepaald.” ( surah 2 Al-Baqarah:aya 222)
 • En zo heeft Allah sex met een echtgenote niet toegestaan totdat het menstruatiebloed gestopt is en ze een bad genomen heeft. Als dit toch gebeurt, voordat ze een bad neemt, dan begaat haar echtgenoot een zonde en moet hiervoor het bedrag betalen. Als ze in verwachting raakt van deze seksuele gemeenschap, gedurende haar periode en voordat ze een bad heeft genoemn, is het kind geen bastaard, maar gewoon een wettig kind. (Islamitisch oordeel door een groep geleerden. p1/218)
 • Sommige mensen denken dat een vrouw haar huis niet mag verlaten voordat haar postpartum periode voorbij is. De waarheid is dat ze net als iedere andere vrouw, naar buiten kan gaan als ze dat moet. Als ze niet naar buiten hoeft, is het gepaster als ze thuis blijft. De Qur’an zegt: “En verblijf in jullie huizen en toon jullie schoonheid niet, zoals in de eerdere dagen van onwetendheid werd gedaan.” (Islamitisch oordeel van een groep geleerden. p1/223)
 • Sommige vrouwen denken dat het lezen van hadithboeken en tafseer boeken (commentaar en uitleg bij de Heilige Qur’an) een zonde is op dat moment. Sheikh Ibn Baz heeft gezegd in antwoord op een vraag hierover: Het is geen zonde voor een vrouw als zij in haar menstruatie of na het baren van een kind, commentaren leest op de Heilige Qur’an zonder deze aan te raken. Dat is in overeenstemming met het meer correcte oordeel van de Moslim geleerden. Voor wat betreft de persoon die in staat van janabah is, deze mag de Qur’an helemaal niet reciteren, totdat hij een bad heeft genomen. Hij kan boeken lezen over hadith en tafseer, zonder de verzen op te lezen die daarin staan. Het is overgeleverd dat niets de Profeet r ervan weerhield om de Qur’an te reciteren, behalve janabah. In een andere hadith overgeleverd door Imam Ahmed (met een goede keten van overleveraars) zegt de Profeet ( s ) “Voor wat betreft degenen in een staat van janabah, hij mag niet eens één vers reciteren.” (Islamitisch oordeel van een groep geleerden. p1/223)
 • Sommige vrouwen wier maandelijkse periode voorbij is, stellen het nemen van een ghusl uit tot het einde van de tijd die er voor het ‘lopende’ gebed is. Sheikh Muhammad Ibn Uthaimeen heeft gezegd: Een vrouw kan rein worden tijdens de tijd van één van de vijf dagelijkse gebeden, maar ze stelt het bad uit tot een later tijdstip met het pleidooi dat de overgebleven tijd niet voldoende is voor een complete reiniging. Een dergelijk pleidooi is niet acceptabel, want ze kan de minimale vereiste van reiniging uitvoeren en dan wel op tijd bidden. Later, heeft ze voldoende tijd voor het uitvoeren van de complete of langere reiniging. (Het boek “Het natuurlijke bloed van vrouwen” p, 41.)
 • Sommige vrouwen, doen (nadat hun menstruatie voorbij is en ze ghusl hebben gedaan) niet het gebed dat ze misten toen hun menstruatie begon, Sheikh Muhammad ibn Uthaimeen heeft gezegd: Als de maandelijkse periode begint nadat de tijd van een gebed is begonnen (bijv. een half uur na de aanvang van dhuhr), dan kan ze dat inhalen, nadat haar menstruatie over is. De Qur’an zegt hierover: “....het gebed is voor de gelovigen op de vastgestelde tijden voorgeschreven.” (surah 4 Al-Nisa: aya 103) (Fatawa about women: p25)
 • Een vrouw die rein is geworden (na haar menstruatie), mag niet het gebed uitvoeren dat op dat moment gaande is. Ze bidt het eerstvolgende gebed. Sheikh Ibn Uthaimeen zegt: Als ze (vervolgens) is gereinigd van haar menstruatie en er is nog tijd genoeg voor één rak’ah voordat de tijd van het volgende gebed begint, dan moet ze het gebed verrichten gedurende welke ze weer rein is gewordent De Profeet ( s ) heeft gezegd: “Degene die een rak’a van het namiddag gebed (Al-Asr) haalt vóór de zonsondergang, zal het gehele gebed binnen de tijd uitgevoerd hebben.” (Bukhari & Muslim)
 • Dus als haar menstruatie afgelopen is gedurende het assr gebed of vóór zonsopgang en er was tijd genoeg om nog één rak’a te doen voor het namiddag gebed afloopt, of de zon opgaat, dan verricht ze het namiddaggebed in het eerste geval en het fadjr gebed in het tweede geval. (Fatawa over Vrouwen: p, 25.)