Wat is Wudu’?

Het is het schoonmaken met water van specifieke delen van het lichaam, namelijk: het gezicht, beide handen, het hoofd en beide voeten. Het is een voorwaarde voor zowel verplichte als vrijwillige gebeden, na de kleine onreinheden (zoals urineren, ontlasting, winden laten en het eten van kamelenvlees). De Wudu’ werd voorschreven samen met het gebed (salat) een jaar voorafgaand aan de Hijrah (emigratie naar Medina) en is een privilege van de Moslim ummah boven de andere nataies.
Wuduh, is een voorwaarde voor de volgende zaken:

 • Gebed (Salat), ongeacht of het verplicht of vrijwillig is. De Profeet ( s ) heeft gezegd: “Het gebed van geen van jullie zal geaccepteerd worden als hij in een staat van onreinheid verkeert totdat hij de wuduh verricht.” (Bukhari & Muslim)
 • Tawaf (het lopen om de Ka’bah heen in een cirkel): want de Profeet Mohammed ( s ) heeft gezegd: “Het in een cirkel om het (Heilige) Huis heen lopen is een gebed, behalve voor het feit dat Allah het praten tijdens deze bezigheid toegestaan heeft.” (Tirmidhi)
 • Het aanraken van het Edele Boek (De Qur’an): Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr heeft gezegd, “De Profeet ( s ) schreef een brief aan het volk van Jemen die als volgt luidde: Niemand is het toegestaan om de Qur’an aan te raken, behalve als hij rein is.” (Nasai, Daraqutni & Baihaqi)
(Bismillah) No prayer is valid without wudu’, and no wudu’ is valid without mentioning the Name of Allah.
Washing the palms of the hands three times at the beginning of the wudu’.

Volledige beschrijving van de Wudu’

 • Intentie maken (niyah), die een handeling van het hart is en niets te maken heeft met de tong. Het geeft aan dat men iets wil, of van plan is te doen. En zo heeft een persoon in zijn hart de intentie om wudu’ te maken, om op deze wijze in staat te zijn om de handelingen uit te voeren die het hebben van wudu’ vereisen, zoals gebed, tawaf, en het aanraken van de Heilige Qur’an. Hij mag de intentie hebben om de onreinheid te verwijderen zonder deze intentie uit te spreken. Dat is omdat er geen Hadith (overlevering) is waarin de Profeet ( s ) de intentie uitsprak in het geval van wudu’, gebed of een van zijn handelingen van aanbidding. Allah is zeer wel Op De Hoogte van wat er zich in het hart afspeelt. Het bewijs van de noodzakelijkheid van de intentie (niyah) is de overlevering van Omar, moge Allah tevreden met hem zijn, die als volgt luidt: “De (integriteit van) handelingen is gebaseerd op intenties, en elke persoon zal beloond worden volgens zijn intentie.” (Algemene overeenstemming)
 • Aan het begin van de wudu’: “Bismillah,” (i.e. In Naam van Allah) zeggen, vanwege de overlevering van Abu Hurairah waarin gezegd wordt dat: “Geen gebed is geldig zonder wudu’, en geen wudu’ is geldig zonder de naam van Allah te noemen.” (Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah etc.)
  The noble Prophet ( s ) also said: “Elke belangrijke zaak zal imperfect zijn (tekortschieten in zegening) als het niet begint met de Naam van Allah.” (Ahmad)
 • Het wassen van de palmen van de handen, drie keer aan het begin van de wudu’. Aws ibn Aws Al-Thaqafi, moge Allah tevreden met hem zijn, zei: “Ik zag Allahs Boodschapper, ( s ), zijn palmen drie keer wassen, toen hij wudu deed’.” , wash his palms three times when he performed wudu’.” (Ahmad & Nasai)
  De edele Profeet s )heeft ook gezegd: “Als één van jullie wakker wordt, dan zou hij zijn hand niet in een container moeten steken, totdat hij hem drie keer wast, want hij weet niet waar het was (wat hij ermee heeft gedaan ) tijdens de nacht.” (gezamenlijk vastgesteld)
 • De mond en neusgaten drie keer spoelen. “Ali, moge Allah tevreden met hem zijn, had hem water gebracht, waarna hij zijn mond en neusgaten spoelde, vervolgens zijn neus schoonmaakte met zijn linkerhand. Hij deed dat drie keer, en zei toen: Dit is de wudu’ van de Profeet van Allah ( s ).” (Ahmad & Nasai)
  De Profeet ( s ) heeft ook gezegd: “Als een persoon wudu’ verricht, laat hem zijn neus leeghalen en als hij zich schoonmaakt (met kiezelstenen na urineren of ontlasting) laat hem dat dan doen met een oneven aantal.” (Bukhari)
  A’ishah, moge Allah tevreden met haar zijn, levert over van de Profeet : ( s ) “Het spoelen van de mond en de neusgaten is een essentieel onderdeel van de wudu’.” (Daraqutni)
  Het is aangeraden om de rechterhand te gebruiken bij het spoelen van de mond en neusgaten (als men er water in doet) en de linkerhand wanneer men de neusgaten schoonmaakt (schoonmaken van viezigheid). Dit is gebaseerd op het gedrag van Ali ibn Abi Talib (moge Allah tevreden met hem zijn). “Toen deed hij zijn hand in het vat en nam een handvol water, toen spoelde hij zijn mond en neusgaten en maakte deze laatste schoon met zijn linkerhand (Hij deed dit drie keer). Hierna zei hij: Dit is de wudu’ van de Profeet van Allah ( s ).” (Nasai)
 • één keer het gezicht wassen, minimaal. Het is het beste om dit drie keer te doen, door het gieten van water over het gezicht. Het gezicht moet water over zich heen gekregen hebben van de bovenkant, waar de haargrens is, tot de onderkant van de kin of baard, en van de rechter- tot linker oorlel. De Qu’ran zegt: “O jullie die geloven, wanneer jullie het gebed willen verrichten, was dan jullie gezichten en jullie handen tot aan de ellebogen, en wrijf over jullie hoofden en (was) jullie voeten tot aan de enkels.” (surah 5 Al-Maidah: aya 6)
 • Minimaal één keer, moet men de handen wassen van de toppen van de vingers tot aan de ellebogen, inclusief de elleboog zelf, maar drie keer is beter. Het is aanbevolen dat men met de rechterhand begint, dan de linker, en de ring beweegt, en kijkt of er water onder de ring komt. (anders de ring even af doen) Dit wordt ondersteund door het zelfde vers genoemd in het vorige onderdeel. “Abu Hurairah, moge Allah tevreden met hem zijn, waste zijn rechterhand tot aan de bovenarm, toen de linkerhand op dezelfde wijze. Hij waste zijn rechtervoet tot aan het been en toen de linkervoet op dezelfde wijze. Toen zei hij: Ik zag de Boodschapper van Allah ( s ) op deze wijze wudu’doen.” (Muslim)
 • Het wrijven over het hoofd met natte handen van voren naar achteren en weer terug. Abdullah ibn Zaid, moge Allah tevreden met hem zijn, verhaalde dat: “Allah’s Boodschapper ( s ) zijn hoofd veegde van het voorhoofd naar de achterkant van zijn hoofd en dan terug naar het voorhoofd met natte handen.” (Sunnah overleveraars)
  In een andere beschrijving van de wudu’ van de Profeet, wordt genoemd dat: “Hij wreef zijn hoofd (met water) slechts eenmaal.” (Algemeen vastgesteld)
 • De oren wrijven eenmaal (van de binnenkant met de wijsvingers en van de buitenkant met de duimen). Ibn ‘Abbas, moge Allah tevreden met hem zijn, zei bij zijn beschrijving van de wudu’ van de Profeet : “Hij wreef zijn hoofd en oren eenmaal.”
  In een andere overlevering , zei hij:: “Hij wreef over zijn hoofd en toen zijn oren van binnen met de wijsvingers en van buiten met zijn duimen.” (Ahmad & Abu Daud)
 • Minimaal eenmaal de voeten wassen. Het is beter om ze drie keer te wassen van de tenen tot de enkels. De enkels moeten worden meegenomen in het wassen. Ibn ‘Amr, moge Allah tevreden met hem zijn, zei: “We waren met de Profeet( s ) op een reis, en al laat voor het Al-‘Asr gebed. We deden wudu’ en deden snel onze natte handen over onze voeten (ze niet grondig wassend), toen hij tegen ons met luide stem zei: ‘Wee de hielen, vanwege het hellevuur.” (Algemeen vastgesteld)
 • Het op volgorde doen van deze stappen en ze achter elkaar doen zoals ze worden opgesomd in de Heilige Qur’an : “O jullie die geloven, wanneer jullie het gebed willen verrichten, was dan jullie gezichten en jullie handen tot aan de ellebogen, en wrijf over jullie hoofden en (was) jullie voeten tot aan de enkels.” (surah 5 Al-Maidah: aya 6)
  Achter elkaar aan doen, betekent hier dat men niet het wassen van een deel van het lichaam uit moet stellen tot een ander deel droog is geworden. Omar, moge Allah tevreden met hem zijn, heeft verhaald dat: “De Profeet ( s ) zag een man bidden, maar een deel van zijn voet zo groot als een dirham was niet geraakt door het water. Daarom gaf de Profeet hem de opdracht om zijn wudu’ en gebed te herhalen.”

Aanbevolen handelingen van de Wudu’

 • Beginnen aan de rechterkant. A’ishah, moge Allah tevreden met haar zijn, verhaalde dat: “Allah’s Boodschapper( s ) hield ervan om met de rechterzijde te beginnen wanneer hij zijn schoenen aantrok, zijn haren kamde, zijn wudu’en in al zijn zaken.” (algemene instemming)
  Hij zei ook: “Als je wudu’doet, begin met je rechterkant.” (Ibn Majah)
 • Het drie keer wassen van de delen, behalve van het hoofd, dat wordt slechts eenmaal gewreven. “Een bedouien kwam bij de Boodschapper van Allah ( s ) om hem over de wudu’ te vragen. De Profeet ( s ) demonstreerde het voor hem, drie keer, elke keer en zei: Dit is de wudu’, als iemand meer doet dan dat, dan heeft hij een foute handeling begaan.” (Ahmad & Nasai)
 • Het gebruik van de miswak of tandenstok. De Profeet ( s ) heeft gezegd: “Het is dat ik mijn mensen zou overbelasten, maar anders had ik ze opgedragen om de tandenstok bij elke wudu’ te gebruiken.” (Ahmad)
 • met de vingers door de baard gaan. Anas, moge Allah tevreden met hem zijn, levert over dat: “De Profeet was gewoon, als hij de wudu’ deed, om een handvol water te nemen en dit over zijn baard te gieten, met zijn vingers erdoor heen te gaan en dan te zeggen: Zo heeft mijn Heer, geprezen zij Hij, me bevolen.” (Abu Daud, Baihaqi & Hakim)
 • Het stevig wrijven van gewassen onderdelen. Abdullah ibn Zaid, moge Allah tevreden met hem zijn, leverde over: “De Profeet ( s ) werd een derde deel van een Mudd water gebracht (i.e. ongeveer zes honderd gram). Hij deed wuduh en wreef zijn armen.” (Ibn Khuzaimah)
 • het vermeerderen van het stralen van het voorhoofd door het wassen van de punt ervan tot de haarwortels, wanneer het gezicht gewassen wordt, alsook het wassen van de handen tot aan de ellebogen en de voeten tot boven de enkels. De Profeet ( s ) heeft gezegd : “Mijn mensen komen op de Dag des Oordeels met stralende gezichten, handen en voeten van de sporen van de wudu’, als iemand van jullie dit stralen kan verlengen, laat hem dat doen.” (Algemeen vastgesteld)
 • Het met de vingers, door de vingers van de handen en de tenen gaan. Ibn ‘Abbas, moge Allah tevreden met hem zijn, levert over van de Profeet ( s ) dat deze zei: “Als jullie wudu’doen, ga dan met jullie vingers door je vingers van julie handen en de tenen van jullie voeten.” (Ahmad, Tirmidhi & Ibn Majah)
 • Het water opsnuiven in de neus, behalve voor degenen die aan het vasten zijn. Laqit ibn Saburah heeft gezegd: “O Boodschapper van Allah ( s ), vertel me over wudu’. De Profeet ( s ) antwoordde: Verricht een perfecte wudu’, ga met je vingers tussen de vingers van de handen, en de tenen, en snuif water op tot ver in de neus, behalve als je aan het vasten bent.” are fasting.” (Sunnah overleveraars)
 • Het vermijden van verspilling van water. Abdullah ibn Mughaffal, moge Allah tevreden met hem zijn, hoorde zijn zoon zeggen: ‘O Allah! Ik smeek U om mij het witte paleis aan de rechterkant van het Paradijs te geven als ik er binnenkom.’ Hij zei tegen hem: ‘Mijn zoon! Vraag Allah om het Paradijs en zoek bescherming tegn de Hel. Ik hoorde Allah’s Boodschapper s )zeggen: ( “Er zullen in deze natie sommige mensen zijn die overschrijden in zaken van reiniging en smeekbedes verrichten.” (Abu Daud)
  Ons voorbeeld hierin is onze Profeet ( s ) want: “Hij was gewoon om zich te baden met een Saa’2 (ongeveer 2.5 liter) tot aan vijf Mudds, en om wudu’ te doen met een Mudd (ongeveer 0.6 liter).” (Algemene instemming)
 • Het aanroepen van Allah daarna. Omar, moge Allah tevreden met hem zijn, verhaalde dat Allah’s Boodschapper ( s ) zei: “Als een van jullie wudu’ doet op een perfecte wijze, dan zegt: “Ik getuig dat er geen ware god is dan Allah de Enige en niemand naast Zich heeft, en getuig dat Mohammed Zijn Slaaf en Boodschapper is”, dan zullen de acht poorten van het Paradijs open gaan en hij kan door elk van deze naar binnen gaan.” (Muslim)
 • Twee rak’at bidden na wudu’ (i.e. wudu’ gebed), gebaseerd op de gewoonte van Allah’s Boodschapper, overgeleverd door ‘Uqbah ibn ‘Amer, moge Allah tevreden met hem zijn: “Als iemand de wudu’ goed doet, vervolgens twee rak’at bidt met zijn hart en lichaam geconcentreerd hierbij, dan zal hij zeker gerechtigd zijn om het Paradijs te betreden.” (Muslim)

Dingen die de Wudu’ teniet doen

 • Je behoefte doen (ontlasting of urineren), of een wind laten. God, de Verhevene, zegt: “..of iemand van jullie komt van de w.c. (heeft zijn behoefte gedaan) .” (surah 5 Al-Maidah: aya 6)
  De Profeet ( s ) heeft gezegd: “Het gebed van een ieder van jullie die in staat van onreinheid is (hadath) wordt niet geaccepteerd totdat hij wudu’doet.”
  Een man vroeg Abu Hurairah, moge Allah tevreden met hem zijn: Wat is “hadath”, Abu Hurairah? Hij zei: “Een wind laten.” (Algemene overeenstemming)
 • Afscheiding uit de urinebuis, of voorvocht (pre-zaadvocht) (madhi) en uitscheiding van de prostaat (wadi). Ali zei: “Ik was een man wiens voorvocht snel vloeide. Dus ik vroeg een man om Allah’s Boodschapper ( s ) hierover te vragen (gezien zijn relatie met zijn dochter). Toen hij de Profeet ( s ) vroeg, zei deze: Was je penis en doe wudu’.” (Bukhari)
 • Diepe slaap (gedurende welke iemand het bewustzijn verliest). Ali, moge Allah tevreden met hem zijn, levert over dat Allah’s Boodschapper ( s ) zei: “Het wakkere oog, voorkomt het laten van een wind. Als iemand slaapt moet hij wudu’ doen.” (Ahmad, Abu Daud & Ibn Majah)
  Echter, het knikkebollen, gedurende welke men nog steeds bij bewustzijn is, doet de wudu’ niet teniet.
 • Het eten van kamelen vlees. Jabir ibn Samurah, moge Allah tevreden met hem zijn, verhaalde dat een man de Profeet ( s )vroeg: “‘Moeten we wudu’ doen na het eten van schaap?’ Hij antwoordde: ‘Als je wilt, doe het anders doe het niet.’ De man vroeg (opnieuw): ‘Moeten we wudu’ doen na het eten van kamelenvlees?’ Hij zei: ‘Ja doe wudu’ na het eten van kamelenvlees.’ Hij vroeg: ‘Kunnen we bidden op de plaatsen waar de kamelen rusten?’ Hij antwoordde: ‘Nee.” (Muslim & Ahmad)
 • vormen van bewusteloosheid, resulterend uit gekte, epilepsie, flauwvallen, drugsgebruik of dronkenschap, omdat de integriteit van de geest een voorwaarde is voor de geldigheid van de wudu’.
 • Het aanraken van de seksuele organen (i.e. de penis, vulva) of de anus met de binnenkant van de hand. De Profeet ( s ) heeft gezegd: “Als een man zijn penis aanraakt, moet hij wudu’ doen en als een vrouw haar vulva aanraakt, moet ze (ook) wudu’ doen’.” (Ahmad)
 • Overgeven. Er werd overgeleverd dat: “De Profeet r gaf over en verrichte toen wudu’.” (Ahmad)
 • Overmatig bloeden. De Profeet r heeft gezegd: “Wie overgeeft, door de neus bloedt tijdens het gebed, moet wudu’ verrichten.”
 • Een vrouw (zijn echtgenote) verlangend aanraken, zodanig dat het leidt tot vrijkomend voorvocht, gebaseerd op datgene dat Ibn Abbas’ gezegd heeft: Zaad maakt een grote wassing noodzakelijk. Voor wat betreft voorvocht (madhi) en afscheiding uit de prostaat (wadi), zei hij: Was je penis en verricht wudu’ zoals voor het gebed.

Wudu’ is aangeraden voor het volgende

 • Vóór het naar bed gaan. Al-Bara’ ibn Azib, moge Allah tevreden met hem zijn, verhaalde dat de Profeet ( s ) heeft gezegd: “Wanneer jullie naar bed gaan, verricht dan wudu’ zoals dat wat jullie doen vóór het gebed, ga dan liggen op je rechterzij en zeg: “Allahumma aslamtu wajhi ilayk, wa fawwadtu amri ilayk, wa alja’tu Zahri ilayk, raghbatan wa rahbatan ilayk, la malja’a wala manja minka illa ilayk. Allahumma amantu bikitabikal-ladhi anzalta, wa binabiyikal-ladhi arsalta.” (O Allah! Ik geef me over aan U en ik vertrouw al mijn zaken aan U en ben afhankelijk van U voor zegeningen, beide met hoop en vrees voor U. Er is geen vluchten van U en er is geen plaats van bescherming en veiligheid anders dan bij U. O Allah! Ik geloof in Uw Boek (de Qur’an) dat u geopenbaard heeft en in Uw Profeet (Mohammed r) die U gezonden heeft.) Als je dan die nacht sterft, zul je sterven op de religie van de natuurlijke aard (i.e. Islam). Laat de hiervoor uitgesproken woorden het laatste zijn wat je zegt (vóór het slapen).” (Bukhari)
 • In het geval van grote rituele onreinheid (Janabah) als men wil eten, drinken slapen of nogmaals met zijn echtgenote seksuele gemeenschap wil hebben. Ammar ibn Yasser heeft gezegd: “Allah’s Messenger ( s ) “Allah’s Boodschapper r raadde de persoon aan die Janabah heeft, om wudu’ te verrichten die men ook voorafgaand aan het gebed verricht, in het geval hij wil eten, drinken, of slapen.” (Ahmad & Tirmidhi)
 • De Profeet ( s ) zei ook: “Als iemand naar bed gaat met zijn vrouw en haar dan nogmaals wil hebben, laat hem wudu’ verrichten.” (Overgeleverd door allen behalve Bukhari)
 • Vlak voor het rituele bad voor Janabah, en na menstruatie en de periode van nabloedingen na het baren van een kind. A’ishah, moge Allah tevreden met haar zijn, heeft overgeleverd dat: “Allah’s Boodschapper ( s ) was gewoon, tijdens een bad vanwege Janabah, zijn handen te wassen, en zijn rechterhand te gebruiken om het water op zijn linkerhand te gieten om zijn geslachtsdelen te wassen, en dan wudu’ te verrichten zoals dat voor het gebed.” (Algemene instemming)
 • Hernieuwing van wudu’ bij elk gebed. De Profeet ( s ) heeft gezegd: “Als het niet moeilijk was geweest voor mijn natie (Moslims), dan had ik ze opgedragen om wudu’ te verrichten voor elk gebed, en de tandenstok te gebruiken bij elke wudu’.” (Ahmad)
 • Hij zei ook: “Als een persoon wudu’ verricht terwijl hij (ritueel) rein is, dan zal de beloning voor zijn wudu’ het tienvoudige zijjn (i.e. tien hasanat (goede daden) zullen worden opgeschreven voor hem).” (Abu Daud, Tirmidhi and Ibn Majah)

Sommige overtredingen gedurende de Wudu’

 • Het uitspreken van de intentie om wudu’.te doen. Volgens Ibn Al-Qayyim, was de Profeet r niet gewoon om (hardop) te zeggen bij het begin van de wudu’: “Ik heb de intentie om rituele (kleine) onreinheden te verwijderen of het gebed toegestaan te maken.’ Noch hij, noch één van zijn metgezellen deden dat: niet eens een enkel woord kan aan hem worden toegeschreven in dit verband, ongeacht of het via authentieke of twijfelachtige ketens van overleveraars komt. Imam Ibn Taymiyah heeft gezegd: De intentie om de reiniging te verrichten (i.e. wudu’, of de grote wassing), tayammum, gebed (salat), verplichte liefdadigheid (zakat), boetedoeningen en andere vormen van devotie) moeten niet uitgesproken worden, zoals is overeengekomen door de Imams van de Islam. Intentie is in het hart. Al iemand per ongeluk een intentie uitspreekt tegengesteld aan hetgeen in zijn hart is, zal datgene gelden wat in zijn hart zat, wat hij van plan was, niet wat hij uitsprak. (Fatawa Kubra p. 213 The Book of Purification)
 • Smeekbeden terwijl men de lichaamsdelen gedurende de wudu’ wast, zoals tijdens het wassen van de rechterhand en dan zeggen: ‘O Allah! Geef me mijn boek op de Dag des Oordeels in de rechterhand.’ Bij het wassen van het gezicht, : ‘Oh Allah! Maak mijn gezicht stralend op de dag waarop sommige gezichten stralend zijn en andere donker’ Volgens Ibn Al-Qayyim, is niet aangetoond dat de Boodschapper van Allah r gedurende de wudu’ dergelijke dingen heeft gezegd, behalve ‘Bismillah’ aan het begin en de getuigenis. “Er is geen ware God dan Allah en Mohammed is Zijn Boodschapper. O Allah! Laat me onder degenen zijn die naar u keren voor berouw (taubah) en laat me onder degenen zijn die zich reinigen.” “O Allah! Glorie en alle lof is voor U. Ik getuig dat er geen ware god is dan U. ik zoek Uw vergiffenis en wend me tot U in berouw.”
 • Het vegen van de nek na het wrijven over het hoofd. Imam ibn Taymiyah, Moge Allah’s genade met hem zijn, heeft gezegd: Er is geen bewijs dat de Profeet r zijn nek veegde tijdens de wudu’; er is geen authentieke Hadith die hierover gerapporteerd is. De authentieke overleveringen die de wudu’ van de Profeet beschreven, laten geen enkele indicatie zien dat hij zijn nek veegde. Daarom hebben de meerderheid van de geleerden deze handeling niet aangeraden. Degenen die dit wel hebben aangeraden, gaan af op een hadith overgeleverd door Abu Hurairah, moge Allah tevreden met hem zijn, die zwak is. Als iemand zijn nek niet veegt, dan is unaniem vastgesteld, dat zijn wudu’ geldig is. (Fatawa Kubra, P.280, The Book of Purification)
 • Incomplete wassing van de delen van de wudu’ . ““De Profeet ( s ) zag een man bidden, maar een deel van zijn voet zo groot als een dirham was niet geraakt door het water. Daarom gaf de Profeet hem de opdracht om zijn wudu’ (en gebed) te herhalen.” (Verhaald door Imam Ahmad, door Abu Dawood, die er ‘en gebed,’ aan toevoegde en door Al-Hakim)
 • Herhaling van wudu’ zonder een gebed verricht te hebben (salat) tussen twee wudu’s. Imam Ibn Taymiyah verklaarde: De juristen bediscussieerden alleen het geval van de persoon die een gebed verricht na de eerste wudu’: ongeacht of het voor hem is aangeraden om zijn wudu’ opnieuw te doen. ; een dergelijk opnieuw doen, wordt gezien als een handeling van ketterij, die in conflict is met de Sunnah van de Profeet en de gewoonte van de Moslims sinds het begin van de tijd van de Profeet r tot heden ten dage.
 • Het overschrijden van de drie keer waarin de delen van de wudu’ worden gewassen, omdat dat in strijd is met de instructie die de Profeet gegeven heeft toen hij zei: “Als iemand in de religie een vernieuwing aan brengt, die er niet toe behoort, dan wordt het afgewezen.” (Agreed upon)
 • Some people, when having filth on their bodies or clothes, do not only remove the filth (by washing it away), but also think that they must re-perform wudu’. Sheikh Saleh AlFozan’s answer to a question about this matter was as follows: If filth falls on a person’s body or garment (after he has performed wudu’), his wudu’ is not affected thereby as he has done nothing that invalidates wudu’. The only thing he has got to do is to wash the filth or impurity off his body or garment and perform his prayers, and there is nothing wrong in this. (Fatawa noorun ala-Darb, p.107)
 • Sommige mensen, die vuiligheid op hun lichaam of kleding hebben en dat verwijderen, denken dat ze niet alleen het vuil moeten verwijderen, maar ook hun wudu’ opnieuw moeten doen. Sheikh Saleh Al-Fozan’s antwoord op een vraag over deze zaak was als volgt: Als er vuil valt op iemands lichaam of kleding (na zijn wudu’), dan is zijn wudu’ hier niet door aangetast, en dus heeft hij niets gedaan dat de wudu’ongeldig maakt. Het enige dat hij hoeft te doen is het vuil van zijn lijf of kleding afwassen en zijn gebed verrichten en er is niets fouts hieraan. (Fatawa noorun ala-Darb, p.107)
 • Tijdens het wassen van het gezicht, moet men het hele gezicht wassen, dus ook het gedeelte tussen de baard en de oren.
 • Sommige vrouwen, maken, na het verrichten van de wudu’, met hun blote handen de privé delen van hun babies schoon en gaan dan bidden, maar hun wudu’ is daardoor niet meer geldig en dan het gebed dus ook niet.
 • Sommige vrouwen hebben hun nagels gelakt. Men zou zich er van bewust moeten zijn dat dit het water verhindert om bij de nagels te komen en dus is de geamaakte wudu’ incompleet, en dus ongeldig, en het gebed is hierdoor ook ongeldig. Deze vrouwen moeten hun gebed opnieuw doen na een geldige wudu’ te hebben verricht (oftewel nagellak eerst verwijderen). Het zelfde geldt in het geval er een (verf) laag of iets anders is aangebracht op een lichaamsdeel dat gewassen moet worden tijdens wudu’, tenzij er een wettig excuus is.
 • Sommige mensen denken dat het wassen van de privé delen verplicht is bij elke wudu’, dit is niet waar. Het is slechts verplicht voor diegenen die zijn behoefte heeft gedaan (urineren of ontlasting). In het geval van slaap of het laten van een wind is het niet verplicht om die delen te wassen, de normale wudu’ kan meteen verricht worden.
 • Sommige mensen denken dat het aanraken van de penis van een dier (bijv. slachters die dieren ‘verwerken’) de wudu’.ongeldig maakt. Volgens imam Ibn Taymiyah: het aanraken van de penis van een dier, levend of dood, maakt de wudu’niet ongeldig. (Fatawa Kubra, P.280, The Book of Purification)