Znaczenie ablucji (łudu)

Ablucja to oczyszczenie wodą w określony sposób pewnych części ciała, a są nimi twarz, ręce, głowa i nogi; jest warunkiem prawidłowości modlitw (obowiązkowej-farz i nadobowiązkowej-nafila) i ich przyjęcia przez Stwórcę.

 • Przed wykonaniem modlitwy zarówno tej obowiązkowej jak i nadobowiązkowej, na podstawie hadisu Wysłannika ( s ): „Żadna modlitwa nie jest przyjęta bez oczyszczenia się…” (Sahih Muslim)
 • Przed okrążaniem Ka’by na podstawie hadisu Wysłannika ( s ): „Okrążanie Ka’by jest modlitwą z jednym wyjątkiem, a mianowicie, iż dozwolona jest rozmowa. Kto więc rozmawia niech mówi tylko dobro.” (Sahih Ibn Habban)
 • W momencie dotykania Kur’anu, na podstawie słów Abu Bakra bnu Mohamed bnu Amru, że Wysłannik skierował do Jemeńczyków pismo, w którym m.in napisał: „Kur’an niechaj dotyka jedynie osoba oczyszczona.” (Sunen al-Bejhaki)
Wypowiadanie„bismillah” przed rozpoczęciem ablucji, na podstawie hadisu przekazanego przez Abu Hurajra , który powiedział:

Opis całkowitej ablucji

 • Intencja jest ‘czynem’ serca i nie na nic wspólnego z mową. Jest zamiarem wykonania czynności. Towarzysze Wysłannika nie przekazali nic, co by świadczyło o tym, iż Wysłannik wypowiadał głośno swoją intencję zarówno w czasie ablucji, czy też przed modlitwą lub przed inną formą czczenia, bo Allah ( s ) przecież wie najlepiej, co jest w sercu człowieka. Dowodem na obowiązek intencji jest hadis: „Każdy czyn związany jest z intencją i każdy człowiek będzie wynagrodzony wg swojej intencji. Ten, który emigrował z intencją dla Allaha i Jego Wysłannika to jego emigracja będzie dla Allaha i Jego Wysłannika. A ten, kto emigrował dla korzyści materialnych lub ożenić się z kobietą, to jego emigracja będzie dla samych korzyści.” (Sahih al-Buchari)
 • Wypowiadanie„bismillah” przed rozpoczęciem ablucji, na podstawie hadisu przekazanego przez Abu Hurajra , który powiedział: „Nie dokonał ablucji ten, kto przed nią nie wspomniał Allaha.” (Sunen Addarimi)
 • Trzykrotne umycie dłoni na początku ablucji, na podstawie hadisu Ałs ibn Ałs as-Sakafi,który przekazał: „Widziałem Wysłannika Allaha jak wykonywał ablucję zaczynając od trzykrotnego umycia dłoni.” (Mesned al-Imam Ahmed)
 • Trzykrotne płukanie ust i nosa; sunną jest nabrać wodę do ust, a w przypadku nosa wciąganie wody przy pomocy prawej dłoni i wydmuchiwanie tej wody przy pomocy lewej na podstawie hadisu: „Ali poprosił o wodę do ablucji, umył trzy razy dłonie, usta i nos i wydmuchał (z nosa)przy pomocy lewej dłoni, a następnie umył twarz trzy razy. Umył prawą rękę do łokcia trzy razy, podobnie lewą. Przetarł głowę raz. Umył trzy razy prawą stopę do kostek i podobnie lewą. Na koniec nabrał dłonią wodę, którą wypił i powiedział: „Tak wygląda ablucja Wysłannika Allaha, więc kto chce widzieć ablucję Wysłannika Allaha ( s ), to jest to.” (Sahih Ibn Habban)
 • Trzykrotne umycie całej twarzy, tzn. od początku włosów nad czołem do dolnej części podbródka oraz od ucha do ucha. Allah ( y ) mówi: „O wy, którzy wierzycie! Kiedy stajecie do modlitwy, to obmyjcie wasze twarze i ręce aż do łokci; przetrzyjcie lekko wasze głowy, a nogi myjcie - aż do kostek.” (Kur’an Stół Zastawiony, ajat 6)
 • Umycie rąk do łokci (włącznie z łokciami) zaczynając od prawej ręki a kończąc na lewej. Wysłannik Allaha ( s ) powiedział: „Jeśli ubieracie się lub wykonujecie ablucje, to zaczynajcie od prawej strony.” (Sahih Ibn Habban)
  W przypadku noszenia pierścionka lub zegarka należy je poruszyć tak, aby woda dotarła do miejsc pod tymi ozdobami. Allah ( y ) mówi: „O wy, którzy wierzycie! Kiedy stajecie do modlitwy, to obmyjcie wasze twarze i ręce aż do łokci; przetrzyjcie lekko wasze głowy, a nogi myjcie - aż do kostek.”

 • Naim bnu Abdullah Elmadżmar ( d ) powiedział: „Widziałem Abu Hurajra wykonującego ablucję. Umył prawą rękę, później lewą, następnie potarł głowę a potem umył prawą i lewą stopę (wychodząc poza kostki). Na koniec powiedział: „Widziałem jak Wysłannik Allaha wykonał ablucję, tak jak ja ją wykonałem” i dodał: Wysłannik Allaha ( s ) rzekł: „W Dniu Ostatecznym wy będziecie mieli blask(na twarzach i kończynach) od ablucji, a więc kto ma możliwości, to niech wychodzi poza obszar ablucji.” (Sahih Muslim)
 • • Zwilżonymi wodą dłońmi jednokrotne przetarcie głowy od początku włosów nad czołem po kark i z powrotem, na podstawie hadisu Abdullah bnu Zajd ( d ), który powiedział: „Wysłannik Allaha ( s ) przetarł rękami swoją głowę, zaczynając od czoła a kończąc na karku, a potem wracał do miejsca, od którego zaczynał przetarcie.” (Sahih Ibnu Chuzejma)
 • • Palcami wskazującymi obu dłoni jednokrotne umycie uszu od wewnątrz i palcami kciuka potarcie zewnętrznej strony uszu na podstawie hadisu Ibnu Abbas ( d ),który opisuje ablucję Wysłannika Allaha ( s ) mówiąc: „…..I raz potarł swoją głowę i swoje uszy” (Sunen Abu Daud)
  W innym hadisie: „I potarł swoją głowę i wewnętrzną stronę uszu palcami wskazującymi, a palcami kciuka przetarł zewnętrzną stronę uszu.” (Sahih Ibn Habban)
  Na podstawie innego hadisu: „Uszy są częścią głowy”. (Sunen Ibn Madża)
  (tłum. Oznacza to, że umycie uszu następuje po umyciu głowy).
 • Trzykrotne umycie stóp do kostek (od opuszek palców po kostki włącznie), zaczynając od prawej stopy, a kończąc na lewej, na podstawie hadisu Ibnu Omar ( d ),który powiedział: Pewnego dnia podczas naszej podróży Wysłannik ( s ) dołączył do nas i widząc jak w czasie ablucji niedbale myjemy stopy, powiedział donośnym głosem powtarzając dwu-trzykrotnie: „Biada stopom przed ogniem.” Sahih al-Buchari
  Kolejność w wykonywaniu ablucji, tzn. zaczyna się od obmycia twarzy, potem rąk, następnie potarcia włosów i obmycia nóg, gdyż Allah ( y ) opisał kolejność w wykonywaniu ablucji: O wy, którzy wierzycie! Kiedy stajecie do modlitwy, to obmyjcie wasze twarze i ręce aż do łokci; przetrzyjcie lekko wasze głowy, a nogi myjcie - aż do kostek. ( Kur’an Stół Zastawiony, ajat 6 )
  Jak wygląda kolejność w ablucji wiemy również na podstawie czynu Wysłannika (s ) który powiedział: „To jest ablucja, bez której Allah ( s ) nie przyjmuje żadnej modlitwy.” Sunen Ibn Madża
  Ciągłość w wykonywaniu ablucji oraz szybkość, tzn. obmycie następnej części ciała zanim wyschnie poprzednio umyta. Na podstawie hadisu: „Wysłannik Allaha ( s ) widział mężczyznę modlącego się, którego część stopy była sucha i nakazał mu powtórzyć ablucję i modlitwę.” Sunen Abu Daud

Sunny w ablucji

 • Szczotkowanie zębów(siłakiem), na podstawie hadisu Wysłannika ( s ): „Gdyby nie było uciążliwe dla mojej wspólnoty, to nakazałbym jej szczotkowanie zębów przed każdą ablucją ……” (Al-Mustedrak)
 • Wcieranie wody w brodę(mężczyzny), na podstawie hadisu Annasa ( d ), który przekazał, iż Wysłannik ( s ), gdy wykonywał ablucję nabrał wodę w dłoń i wcierał ją w brodę mówiąc: „Tak nakazał mi mój Bóg.” (Sunen Abu Daud)
 • Moczenie dłonią wszystkich części ciała przewidzianych do ablucji, na podstawie hadisu Abdullah bnu Zejd ( d ), który powiedział: „Przyniesiono Wysłannikowi ( s ) wodę do ablucji; wykonał ją wcierając wodę w skórę przedramion.” ( Sahih Ibn Habban)
 • Wyjście poza obszar miejsc przeznaczonych do ablucji, czyli umycie nad czołem, ponad kostkami i łokciami(itala al-ghurra ła at-tahdżil), na podstawie hadisu Wysłannika Allaha ( s ),który powiedział: „Zaprawdę, moja wspólnota, w Dniu Ostatecznym będzie miała blask(na twarzach i kończynach) od ablucji, a więc kto ma możliwości to niech wychodzi poza obszar ablucji.” (Sahih al-Buchari)
 • Wcieranie wody między palcami, na podstawie hadisu Ibnu Abbas ( d ), który powiedział: „Jeśli dokonujesz ablucji, to wcieraj (wodę) miedzy palce u rąk i nóg.” (Al-Mustedrak)
  Ważne jest, aby ten, kto nosi pierścionek pokręcił nim tak, aby dostała się w to miejsce woda, gdyż przekazane zostało, iż Wysłannik ( s ). „wykonując ablucje poruszał pierścieniem.” ( Sunen Ibn Madża)
  Dokładne płukanie nosa,(co nie dotyczy poszczącego), na podstawie hadisu Lukajt bnu Sabra ( d ),który przekazał, że jego ojciec powiedział: „Rzekłem: O Wysłanniku Allaha! Powiedz mi coś o ablucji. Odpowiedział Wysłannik ( s ): „….i mocno wciągaj wodę do nosa pod warunkiem, że nie pościsz.” (Sahih Ibnu Chuzejma)
 • Oszczędność wody podczas ablucji, na podstawie hadisu Abdullah bnu Maghfal ( d ), który powiedział: „Pewnego dnia słyszałem swojego syna proszącego w modlitwie: „O Allahu! Proszę Cię o biały pałac z prawej strony Raju”. Powiedziałem mu: O synu! Jeśli prosisz Allaha, to proś Go o Raj i szukaj u Niego schronienia przed Piekłem, bo słyszałem Wysłannika Allaha ( s ), który mówił: „Przed końcem świata będą ludzie przesadzający w ich prośbach i ablucji. ” (Sahih Ibn Habban)
  Przykładem oszczędności wody jest ablucja i kąpiel Wysłannika ( s ), o którym mówi jego towarzysz Abu Bakr ( d ), że Wysłannik „wykąpał się z ‘sa’a’ i wykonał ablucję z ‘med. ” (Sahih Muslim)
 • Prośba (du’a) po ablucji, na podstawie hadisu Omara ( d ), który przekazał: „Wysłannik Allaha ( s ) powiedział: „Dla każdego z was, kto dokona ablucji mocząc dobrze części ciała, potem powie: Aszhadu an la ilaha illa Allah łahdahu la szarika lahu ła aszhadu anna Muhammadan abduhu ła rasuluh. Allahuma iż-alni mina at-tałabin ła iż-alni mina al-mutataherin- otworzone zostanie osiem bram do Raju i wejdzie do niego przez którą będzie chciał.” (Sunen at-Tirmizi)
 • Wykonanie modlitwy składającej się z dwóch cykli modlitewnych (rakatów) po dokonaniu ablucji, na podstawie hadisu Okba ibn Amir ( d ), który powiedział, że Wysłannik Allaha ( s ) rzekł: „Każdy z was, kto prawidłowo dokona ablucji i pomodli się dwa rakaty, koncentrując się na obu czynach: serca i ciała, temu będzie zapewniony Raj.” (Sahih Muslim)
 • Abu Hurajra ( d ) powiedział: Wysłannik Allaha ( s ) rzekł do Bilala ( d ) : „O Bilal! Powiedz mi, jaki czyn wykonujesz stale, bo słyszałem w Raju odgłosy twoich butów. Bilal odpowiedział, iż zawsze ( w dzień i w nocy), gdy dokonuje ablucji to natychmiast po niej wykonuje modlitwy nadobowiązkowe.” (Sahih al-Buchari)

Unieważnienia ablucji

 • Wszystko, co wydostaje się z dróg moczowych lub odbytu (chodzi o mocz i kał), na postawie wersetów z Kur’anu: A jeśli jesteście chorzy albo, jeśli jesteście w podróży, albo, jeśli któryś z was przyszedł z miejsca ustronnego, albo też, gdy dotykaliście kobiet i nie znaleźliście wody, to posłużcie się czystym piaskiem. (Kur’an Kobiety, ajat 43)
  Wypuszczenie wiatrów. Hadis mówi: „Allah nie przyjmuje modlitwy od nikogo z was, po tym jak się wypróżnił (hadas), aż dokona ablucji”. Pewien mężczyzna zapytał Abu Hurajra ( d ), co oznacza hadas. Odpowiedział: Hadas, to ciche lub głośne wypuszczenie wiatrów.” (Sahih al-Buchari)
 • Mazi (łac.gonacratia), śliska wydzielina towarzysząca myślom erotycznym; może się pojawić bez związku z takimi myślami. Ładi to wydzielina prostaty występująca pod koniec oddawania moczu. Na ten temat mówi hadis przekazany przez Ali,który powiedział: „Wychodziła ze mnie mazi i prosiłem pewnego mężczyznę, aby o tej sprawie zapytał Wysłannika (s ). Odpowiedź Wysłannika brzmiała: „Umyj członka i dokonaj ablucji.” (Sahih al-Buchari)
  Ibnu Abbas (d ) powiedział: „Wypływ spermy zobowiązuje do kąpieli (ghusl),natomiast ‘mazi’ i ‘ładi’ zobowiązują do umycia członka i dokonania ablucji tak jak do modlitwy.” (Sunen al-Bajhaki)
 • Wypływ krwi istihada(niezwiązanej z miesiączką) na podstawie hadisu Fatima bint Abi Hubajsz ( d ), która zapytała Wysłannika Allaha ( s ) o tej sprawie, a on odpowiedział: „Jeśli jest to krew miesiączki to nie wykonuj modlitwy, a jeśli to krew nie związana z miesiączka, to dokonaj ablucji i módl się.” (Sahih Ibn Habban)
 • Głęboki sen, któremu towarzyszy brak świadomości, na podstawie hadisu przekazanego przez Ali ( d ), że Wysłannik Allaha ( s ) powiedział: „Kto spał niech następnie dokona ablucji.” (Sunen Abu Daud)
  Hadis Safwana ibnu Assal ( d ) również o tym mówi: „Nakazywał nam Wysłannik Allaha ( s ), gdy byliśmy w podróży, byśmy nie zdejmowali naszych skórzanych ciżem przez trzy dni i trzy noce, po załatwieniu potrzeby lub po śnie, ale nie dotyczy to tych, którzy są w stanie dużej nieczystości(dżanaba).” (Sahih Ibnu Chuzejma)
  Jeśli natomiast lekka drzemka nie powoduje utraty odczuć, to nie unieważnia ablucji, na podstawie hadisu Anasa ( d ),który powiedział: „Za czasów Wysłannika Allaha ( s ), gdy towarzysze czekali na modlitwę al-isza pochylały się im głowy(przysypiali), jednak potem wykonywali modlitwę bez ablucji.” (Sunen Abu Daud)
 • Spożywanie mięsa wielbłąda, o czym mówi w hadisie Dżabir bnu Sumra ( d ): „Jeden mężczyzna zapytał Wysłannika ( s ): Czy po spożyciu baraniny mam dokonać ablucji? Wysłannik odpowiedział: Nie musisz. Ów mężczyzna ponownie zapytał: A czy po spożyciu mięsa wielbłąda mam dokonać ablucji? Wysłannik Allaha ( s ) odpowiedział:Tak.” (Sahih Muslim)
 • Utrata akl (rozumu) bez względu na to, czy jest to spowodowane chorobą psychiczną lub utratą przytomności(np. mdlenie), czy spożyciem lekarstw lub wypiciem alkoholu, gdyż pełna świadomość(akl) jest warunkiem obowiązkowości ablucji, na podstawie hadisu Aiszy ( d ),która powiedziała, że Wysłannik Allaha ( s ) rzekł: „Pióro zapisujące uczynki zostało podniesione znad trzech osób: śpiącego, aż się obudzi, dziecka, dopóki nie osiągnie dojrzałości i szalonego, dopóki nie odzyska rozumu.” (Sahih Ibn Habban)
 • Odstępstwo od religii oznacza odejście od religii mową lub czynem. Gdy apostata powróci do islamu to nie modli się, dopóki nie dokona ablucji. Allah Najwyższy ( y ) mówi: A ktokolwiek odrzuca wiarę, to jego działanie jest daremne”.
  A w innym wersecie czytamy: „Jeśli dodajesz współtowarzyszy, to z pewnością twoje działanie będzie daremne”.
  Bezpośrednie dotykanie genitaliów zarówno męskich jak i żeńskich. Wiele hadisów mówi o obowiązku dokonania ablucji po bezpośrednim dotknięciu genitaliów; m.in. hadis: „Ten, kto dotknie penisa niech wykona ablucję a kobieta, która dotknie pochwy to niech również wykona ablucję.” (Mesned al-Imam Ahmed)
  a także na podstawie hadisu Wysłannika Allaha ( s ): „Ten, kto dotknie swego penisa nie wykona modlitwy, dopóki nie dokona ablucji.” (Sunen Abu Daud)
  W innym hadisie czytamy: „Kto dotknie bezpośrednio swego członka, jest zobowiązany do wykonania ablucji.” (Sahih Ibn Habban)
  Niektórzy naukowcy uważają, że dotknięcie penisa nie unieważnia łudu, na podstawie hadisu Talka ( d ): „Jeden mężczyzna zapytał Wysłannika Allaha ( s ), czy mężczyzna dotykający swego penisa musi wykonać łudu. Wysłannik odpowiedział: Nie. On jest częścią twego ciała.” (Sahih Ibn Habban)
 • Wszystko, co wydostaje się z ciała tak jak krew, wymioty i krwotok z nosa (nie dotyczy dróg moczowych i odbytu).
  Dotyk(kobiety) z pożądaniem.
  Umycie zmarłej osoby.
 • W sytuacji, gdy osoba mająca ablucję ma jednak wątpliwość (zarówno przed modlitwą, w czasie modlitwy jak i po niej) czy załatwiła swoją potrzebę czy nie, wtedy ablucja jest ważna do chwili, aż ta osoba będzie pewna i przekonana, że wystąpiło coś, co unieważnia ablucję. Abu Hurajra ( d ) przekazał, że Wysłannik Allaha ( s ) rzekł: „Jeśli ktoś z was poczuje coś w żołądku i nie będzie pewny, czy wydostało się coś czy nie, niech nie wychodzi z meczetu(niech się modli), póki nie usłyszy odgłosu lub nie poczuje wiatru.” (Sahih Muslim)
  Znaczenie tego hadisu jest takie, że muzułmanin przystępujący do modlitwy musi być pewien, iż wykonał ablucję. Jeśli natomiast nie jest tego pewien, musi ją wykonać.

Sytuacje, w których ablucja jest zalecana:

 • Przed snem, na podstawie hadisu Al-Baraa bnu Azib ( d ), który przekazał: „Wysłannik Allaha ( s ) rzekł: „Jeśli chcesz spać, to wykonaj ablucję tak jak do modlitwy i śpij na prawym boku….” (Sahih al-Buchari)
  Dla osoby w stanie nieczystości (dżanaba)chcącej jeść, pić lub spać na podstawie hadisu Ammara bnu Jasira ( d ),który przekazał: „Wysłannik Allaha ( s ) zezwolił osobie będącej w stanie dżanaba i chcącej jeść, pić lub spać na wykonanie ablucji tak jak do modlitwy.” (Sunen at-Tirmizi)
 • Mężczyzna będący w stanie dżanaba, jeśli chce powtórzyć stosunek z żoną może (zalecane jest) wykonać ablucję, na podstawie powiedzenia Wysłannika Allaha ( s ): „Jeśli ktoś z was współżyje ze swoją żoną i chce powtórzyć stosunek, to niech dokona ablucji.” (Sahih Muslim)
 • Przed rozpoczęciem obowiązkowej i zalecanej kąpieli (ghusl) na podstawie hadisu Aiszy ( d ), która powiedziała: „Wysłannik Allaha ( s ), gdy kąpał się po stanie dżanaba (z dużej nieczystości), to zaczynał od umycia rąk, następnie oblewał wodą prawą stronę ciała, później lewą i mył części intymne, potem dokonywał ablucji tak jak do modlitwy. Po tym nabierał wodę i palcami mył skórę głowy, po czym polewał ją trzema garściami wody, a następnie polewał całe ciało wodą i na koniec mył nogi.” (Sahih Muslim)
 • Odnawianie ablucji przed każdą modlitwą, na podstawie hadisu Wysłannika ( s ): „Gdyby nie było uciążliwe dla ludzi, to nakazałbym im przed każdą modlitwą ablucję, a szczotkowanie (siłakiem) zębów przed każdą ablucją.” (Sunen al-Bejhaki)

Nieprawidłowości w ablucji

 • Głośne wypowiadanie intencji. Ibnu Al-Qajjem (niech Allah będzie litościwy nad nim) powiedział: „Wysłannik Allaha ( s ) i jego towarzysze przed dokonywaniem ablucji lub przed modlitwą nigdy nie wypowiadali głośno intencji i nie ma ani jednego hadisu o tej sprawie”.
 • Szajh Ibnu Tejmija (niech Allah będzie litościwy nad nim) powiedział: „Przed dokonaniem oczyszczenia (ablucji, kąpieli, tajammum),przed modlitwą, oddaniem zakatu oraz innymi formami czczenia nie należy wymawiać głośno intencji;jest na to jednomyślna zgoda wszystkich naukowców islamu, bo miejsce intencji jest w sercu człowieka. Jeśli ktoś wypowiada słowami coś, co tak naprawdę nie jest jego intencją, to przez Allaha będzie rozliczony tylko za to, co jest jego szczerą intencją a nie za słowa, które wypowiedział”.
 • Prośba(dua) przy myciu poszczególnych części ciała przeznaczonych do ablucji, np. niektórzy przy obmyciu prawej ręki mówią: ‘O Boże, daj mi moją Księgę w prawą rękę, a podczas obmycia twarzy mówią: ’O Boże! Daj mi jasność mojej twarzy w Dniu, w którym będą jaśnieć twarze’. Ibn al-Qajjem (niech Allah będzie litościwy nad nim) powiedział: Nie przekazano nic o tym jakoby Wysłannik Allaha podczas ablucji wymawiał inne słowa oprócz ‘bismillah’ –na początku ablucji i ‘Aszhadu an la ilaha illa Allah łahdahu la szarika lahu ła aszhadu anna Muhammadan abduhu ła rasuluh. Allahuma iż-alni mina at-tałabin ła iż-alni mina al-mutataherin’- po zakończeniu ablucji. Wszystkie hadisy mówiące o prośbach wypowiadanych podczas ablucji są kłamliwe, bo nie wypowiadał ich Wysłannik Allaha ( s ). W hadisie relacjonowanym przez An-Nasai zawarte są słowa, które wypowiada się przy dokonaniu ablucji: „Subhanaka Allahumma ła bihamdik, Aszhadu an la ilaha illa ant, astagfiruka ła atubu ilejk.”
 • Przetarcie szyi, które następuje po przetarciu głowy. Szajh Ibnu Tejmija (niech Allah będzie litościwy nad nim) powiedział: Nie przekazano od Wysłannika ( s ) nic, co nakazywałoby przetarcie szyi. Także we wszystkich wiarygodnych hadisach nie ma nic o tym. Dlatego większość naukowców nie uznało tej praktyki, która wzięła się ze słabego hadisu przekazanego od Abu Hurejry, że Wysłannik ( s ) po przetarciu głowy przetarł również szyję. Kto nie dokona przetarcia szyi to jego ablucja jest prawidłowa- zgoda naukowców.
 • Niedokładne mycie części przeznaczonych do ablucji, na podstawie hadisu: „Wysłannik Allaha ( s ) widział mężczyznę modlącego się, którego część stopy była sucha i nakazał mu powtórzyć ablucję i modlitwę.” (Sunen Abu Daud)
 • Nieuzasadnione powtarzanie ablucji. Szajh Ibnu Tejmija (niech Allah będzie litościwy nad nim) powiedział: ‘Naukowcy fikhu przeanalizowali kwestię odnawiania ablucji przez osobę, która pomodliła się mając ablucję i chce ją powtórzyć. W przypadku osoby, która jeszcze nie pomodliła się po dokonaniu ablucji, powtórzenie jej nie jest zalecane i stanowi nowinkę (bid’a) czyli niezgodną z Sunną Wysłannika ( s ).
  Mycie części ciała lub tylko niektórych z nich przeznaczonych do ablucji więcej niż trzy razy, a jest to niezgodne z Sunną Wysłannika Allaha ( s ), który rzekł: „Ten, kto wprowadza zmiany w naszej religii; to co robi, powraca z powrotem do niego.” (Sahih al-Buchari)
 • Powtórzenie ablucji po skalaniu nieczystością ciała lub ubrania muzułmanina. W takim przypadku wystarczy daną nieczystość usunąć bez powtarzania całej ablucji, bo ablucja jest ważna, ponieważ nie wystąpiły rzeczy, które mogłyby ją unieważnić.
 • Częściowe mycie twarzy. Niektórzy myjąc twarz pomijają miejsca między uszami a brodą, które należy również umyć.
 • Niektóre kobiety będąc w stanie ablucji, gdy myją swoje dzieci po załatwieniu przez nich potrzeb fizjologicznych bezpośrednio ręką dotykają ich miejsc intymnych, a potem modlą się bez dokonania ablucji, nie wiedząc, że ablucja już jest nieważna z powodu dotknięcia miejsc intymnych dziecka.
 • Niektóre kobiety będąc w stanie ablucji, gdy myją swoje dzieci po załatwieniu przez nich potrzeb fizjologicznych bezpośrednio ręką dotykają ich miejsc intymnych, a potem modlą się bez dokonania ablucji, nie wiedząc, że ablucja już jest nieważna z powodu dotknięcia miejsc intymnych dziecka.
 • Niektórzy myślą, że przy każdej ablucji należy myć miejsca intymne. Jest to nieprawidłowe, bo umycie części intymnych jest obowiązkiem dla osoby, która załatwiła swoje potrzeby fizjologiczne. A w przypadku wypuszczenia wiatrów (cichych lub głośnych) i spania, osoba nie musi myć części intymnych, ale zobowiązana jest do dokonania ablucji.
 • Niektórzy myślą, że dotknięcie zwierzęcych(u samców) genitaliów unieważnia ablucję. Szajh Ibnu Tejmija (niech Allah będzie litościwy nad nim) powiedział: ‘Dotknięcie genitaliów zwierzęcych(u samców) zarówno zmarłych jak i żywych nie unieważnia ablucji – zgoda naukowców’ (Fatały Ibn Tejmija)